14 Şubat 2011 Pazartesi

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı - Fuzuli

Gazel



Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı


Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı


Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan


Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı



Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım


Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı



Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su


Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı



Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen


Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı



Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil


Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı



Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır


Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı






Fuzuli